Datatable serverside rendering

Khi sử dụng datatable với số lượng bản ghi nhỏ ta có thể load toàn bộ chúng ra client và hiển thị chúng để người dùng thao tác nhưng với số lượng bản ghi lớn ta sẽ cần load 1 phần số lượng bản ghi và quá trình thao tác sẽ tương tác với server để load các bản ghi đó .
Link bài viết gốc https://datatables.net/examples/data_sources/server_side
Ở bài viết này mình sẽ viết lại hàm xử lý phía server (Laravel) và giải thích chúng .

Client


Client sẽ hiển thị bảng có 4 cột id, name , mobile , email

<link href="https://cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css" rel="stylesheet">
 <table id="myTable">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Name</th>
        <th>Mobile</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
 </table>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
 $(document).ready(function () {
      var table = $('#myTable').DataTable({
        "processing": true,
        "serverSide": true,
        "ajax": "/ajax/datatable" // đường dẫn trỏ tới Controller trả về dữ liệu
      });
    });
</script>

Server

Bước 1: Tạo route

Route::get('/index','DatatableController@datatableServer');
Route::get('/ajax/datatable','DatatableController@ajaxDatatable');

Bước 2: Viết Controller
Controller sẽ chứa 1 hàm trả về template , 1 hàm trả về dữ liệu của bảng

class DatatableController extends Controller{
  public function datatableServer(Request $request)
  {
    return view('your-template');
  }
   public function ajaxDatatable(Request $request)
  {
    /* Đầu vào xem $request->all();
     * Response cần phải trả về giống như tab ajax tại đường link gốc
     * { "draw": 1, "recordsTotal": 57,"recordsFiltered": 57,
     *  "data": [ ["id","name","mobile","email"],["21","Alex","0984325561","alex@gmail.com"]]
     * }
     * Việc cần làm là tạo ra 1 response giống như trên rồi trả về .
     * draw : số thứ tự mà request mà datatable gửi đi .
     * recordsTotal : số bản ghi khi không có lọc điều kiện
     * recordsFiltered : số bản ghi thỏa mãn điều kiện 
     * data : là mảng 2 chiều trong đó mỗi mảng 1 chiều con tương ứng với 1 hàng (row) trên bảng hiển thị phía người dùng .
     * */
    $fieldsSelected = ['id', 'name', 'mobile', 'email'];
    $draw = $request->draw; // draw là số thứ tự của request datatable . Nó dùng để khớp kết quả khi hàm onchange 10 lần có 10 request nhưng response gõ cuối cùng đến sớm hơn cái gõ trước đó
    $key = $request->search['value'];
    $recordsTotal = YourModel::count(); // recordsTotal
    $records = YourModel::select($fieldsSelected); // thay bang list row
    if ($key != null) {
      // ô search của datatable
      for ($i = 0; $i < count($fieldsSelected); $i++) {
        $records = $records->orWhere($fieldsSelected[$i], 'like', '%' . $key . '%');
      }
//     dòng code tương đương với vòng lặp for ở trên
//      $records = $records->where('id', 'like', '%' . $key . '%')
//        ->orWhere('name', 'like', '%' . $key . '%')
//        ->orWhere('mobile', 'like', '%' . $key . '%')
//        ->orWhere('email', 'like', '%' . $key . '%');
    }
    $recordsFiltered = $records->count(); // recordsFiltered - tổng số record có trong tình huống đó
    $records = $records->skip($request->start)->take($request->length); // danh sách các record hiển thị trên màn hình
    // Order - sắp xếp ngược xuôi
    $records = $records->orderBy($fieldsSelected[$request['order'][0]['column']], $request['order'][0]['dir']);
    // Chuyển records nhận được về dạng mảng mà datatable đọc được
    $collections = $records->get()->map(function ($record) use($fieldsSelected) {
//      return [$record->id, $record->name, $record->mobile, $record->email]; dòng code tường minh
      // dòng code tổng quát cho bất kỳ mảng $fieldsSelected nào
      $arr = [];
      for ($i = 0; $i < count($fieldsSelected); $i++) {
        array_push($arr,$record[$fieldsSelected[$i]]);
      }
      return $arr;
    });
    return response()->json([
      "draw" => intval($draw),
      "recordsTotal" => $recordsTotal,
      "recordsFiltered" => $recordsFiltered,
      "data" => $collections,
    ]);
}

Giải thích thêm:
Khi bạn muốn thêm , bớt số cột hiển thị ở datatable chỉ cần thay đổi $fieldsSelected ở trên với tên các trường tương ứng và chỉnh sửa thêm bớt cột ở <table></table> trong file template là được .