W4: rhombus rhombus hình thoiiiii

Các bài toán hình học là chủ đề thường gặp trong thực tế của các dự án lập trình. Tuần này, chúng ta sẽ thử sức với một bài toán hình học có đề bài rất ngắn gọn: Cho N điểm trên mặt phẳng tọa độ, đếm số hình thoi có thể tạo ra bằng cách nối bốn điểm trong N điểm đó. Hãy đảm bảo mã nguồn của bạn có thể chạy được với số lượng điểm nhiều nhé ^^

Input

Dòng 1: một số N là số điểm (4≤N≤1500)* .
Dòng thứ i trong N dòng tiếp chứa hai số nguyên xi,yi là tọa độ của điểm thứ i (−50≤xi,yi≤50)

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số hình thoi có 4 đỉnh thuộc tập hợp điểm đã cho.

Example

Input
8
-1 0
0 1
1 0
0 0
1 1
0 -1
1 -1
2 0

Output
4